Volejte NONSTOP
Kontaktujte nás

+420 800 100 359

Menu

REKLAMAČNÍ ŘÁD
ELPIS s.r.o.

Správce

podnikatele/obchodní společnosti: ELPIS s.r.o.
se sídlem Krystalová 470/7, Praha 9 - Čakovice, 19600
identifikační číslo: 63978407
zapsané v OR: Zapsána v OR Sp. zn. C 40186 vedená u Městského soudu v Praze
adresa elektronické pošty: info@krematorium.cz
web: www.krematorium.cz, www.e-pohreb.cz, www.e-kvetina.cz


Článek 1
Úvodní ustanovení

V řízení podle tohoto reklamačního řádu pohřebního ústavu ELPIS s.r.o. jsou účastníky reklamačního řízení: Spotřebitel – objednatel (vypravitel pohřbu / příkazce) na základě smlouvy o plnění, též jeho zástupce Poskytovatel – (dodavatel služby, zboží/příkazník). Reklamační řád upravuje postup účastníků, jejich práva a povinnosti při uplatnění reklamace na plnění ze smlouvy uzavřené v provozovně poskytovatele i prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele, a to smlouvy o poskytnutí a zajištění pohřebních služeb a služeb s tím spojených a smlouvy o koupi – dodávce zboží vč. zboží zhotovovaného na zakázku (např. náhrobní kámen, květinové vazby, smuteční věnce, vzpomínkové předměty, urny a rakve). Reklamace a práva účastníků z ní vyplývající se řídí VOP poskytovatele, tímto řádem a zákonnými ustanoveními.

Článek 2
Rozsah odpovědnosti

V reklamačním řízení dle tohoto reklamačního řádu při obstarávání pohřbu a zabezpečení služeb na pohřebišti, lze uplatnit odpovědnost spočívající především v tom, že:

a) Poskytovatel nedodržel sjednaný termín konání pohřbu.

b) Poskytovatel neprovedl pietní akt, nebo úkony s tím související v rozsahu, jak byly sjednány.

c) Objednané služby byly poskytovatelem provedeny odlišně od ujednání ve smlouvě.

d) Vady vykazuje činnost, nebo věci dodané těmi, které poskytovatel k provedení služby použil.

 

Článek 3
Uplatnění reklamace

Reklamace při obstarávání pohřební služby podává spotřebitel ihned po skončení pietního aktu obřadníku, nejpozději pak následující první pracovní den v provozovnách poskytovatele v pracovní době. Reklamaci pohřebních služeb a objednaného a zakoupeného zboží lze podat i elektronicky mailem na adresu reditelstvi@elpis.cz. Reklamaci lze tedy podat písemně i ústně.

V případě ústní reklamace - reklamace sepisuje poskytovatel záznam o reklamaci a tím vydává spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace. Záznam o reklamaci obsahuje zejména identifikaci reklamujícího, datum podání, označení vytýkané vady (případně průkazný materiál). Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli v písemné podobě potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace (případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).

Spotřebitel bere na vědomí, že movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, je věcí zuživatelnou podle ustanovení §500 Zákona č. 89/2012 SB, občanského zákoníku. Má-li být uplatněna reklamace na vady zuživatelné věci, které mají v průběhu pietního aktu podlehnout zničení, musí spotřebitel upozornit na vadu poskytovatele před zničením věci.

Článek 4
Způsob vyřízení reklamace

Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednaného plnění, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje. Cenu obstarání pohřbu a dalších služeb či zboží lze reklamovat pouze v případě, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená. Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem spotřebitele, platí tato vyšší cena. Poskytovatel rozhodne o reklamaci do třiceti dnů od jejího uplatnění. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. K vyřízení reklamace je reklamující povinen poskytnout poskytovateli součinnost do jejího vyřízení. Nelze-li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nahrazuje všechny reklamační řády vydané poskytovatelem před tímto datem. Případné spory ohledně reklamace, nepodaří-li se je vyřešit smírnou cestou, budou, dle §20d zákona 634/1992 Sb., řešeny příslušným subjektem pro řešení mimosoudních sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha, www.coi.cz

Reklamační řád je v této první verzi účinný ode dne

Dne 1.5.2023

David Borovička, jednatel společnosti

Nahoru