Volejte NONSTOP
Kontaktujte nás

+420 800 100 359

Menu

Obchodní podmínky


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.krematorium.cz, www.e-pohreb.cz, www.e-kvetina.cz
Platné od: 1.9.2022
podnikatele/obchodní společnosti: ELPIS s.r.o.
se sídlem: Krystalová 470/7, Praha 9 - Čakovice, 19600
identifikační číslo: 63978407 
zapsané v OR: Zapsána v OR Sp. zn. C 40186 vedená u Městského soudu v Praze 
adresa elektronické pošty: info@krematorium.cz 

 

(Dále jen „prodávající“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti ELPIS, s.r.o., (dále jen "Poskytovatel") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování pohřebních služeb nebo dodávce zboží (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (bod I. 7) (dále jen "Spotřebitel") prostřednictvím internetového obchodu provozovaného Poskytovatelem. Internetový obchod je provozován poskytovatelem na internetové adrese www.krematorium.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2.  Všeobecné obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran při používání internetových stránek, které poskytovatel provozuje a využívá k nabízení svých služeb a zboží a které se nacházejí na následující adrese https://www.krematorium.cz / https://www.e-pohreb.cz / https://www.e-kvetina.cz.

1.3.  Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek se stávají součástí každé smlouvy uzavřené elektronicky nebo telefonicky. Ustanovení těchto obchodních podmínek se v příslušném rozsahu stávají součástí smluv uzavřených s konečnými spotřebiteli formou dopisu v provozovně, pokud je to výslovně uvedeno na příslušných potvrzených dodávkách. Smlouva a obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce.

1.4.  Dodavatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat znění obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly v době platnosti předchozí verze Podmínek. Souhlas spotřebitele s těmito obchodními podmínkami je potvrzen odesláním kompletní objednávky.

1.5.   Pro účely těchto obchodních podmínek se službami rozumí: poskytnutí pohřebních a souvisejících služeb, jejichž objednávka je učiněna prostřednictvím webového rozhraní Obchodu a které spočívají v převzetí těla zemřelého, organizaci zpopelnění těla a uložení popela do urny / pohřbu do hrobu, náhrobku, vystavení úmrtního listu nebo jiných individuálních požadavků Spotřebitele. Nadstandardní jednotlivé služby a dodávky mají vždy individuální termín plnění v souladu s konkrétním potvrzením, a to i v případě, že jsou sjednány v rámci celkové ceny rámcové smlouvy na služby a dodávky. Potvrzení objednávky nebo dodatečné objednávky může spotřebitel dodatečně provést prostřednictvím telefonního čísla SMS uvedeného na registrované objednávce.

1.6.  Zbožím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí: Zboží nabízené k prodeji dodavatelem prostřednictvím webového rozhraní, které je převážně zbožím pohřební povahy, jako jsou květiny (včetně včasného dodání na určené místo), smuteční předměty, ozdoby a předměty na hroby, urny, rakve, náhrobky atd., včetně výrobků na zakázku (např. náhrobky, květinové vazby, věnce, upomínkové předměty).

1.7.   Právnické nebo fyzické osoby mohou webové rozhraní využívat také k objednávání služeb a zboží, pokud zadají své identifikační údaje. Nevztahují se na ně ustanovení o ochraně konečného spotřebitele podle těchto všeobecných obchodních podmínek ani příslušná ustanovení občanského zákoníku nebo zákona o ochraně spotřebitele. Na vztahy s těmito právnickými osobami se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku o smluvních vztazích mezi podnikateli.

2. Uzavření smlouvy

2.1   Webové rozhraní obchodu obsahuje průběžně aktualizovaný seznam služeb a zboží, které poskytovatel nabízí k prodeji a nákupu, včetně cen za jednotlivé druhy služeb a zboží. Ceny nabízených služeb a zboží jsou uvedeny v nabídce jako poznámka, před odesláním vyplněné objednávky má zákazník možnost zkontrolovat přehled jednotlivých objednaných dodávek včetně celkové ceny včetně DPH. Nabídka služeb a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu. V průběhu přijímání objednávky se mohou uvedené ceny změnit, zejména s ohledem na vzdálenost sběrného místa, velikost a hmotnost tělesa, náklady na skladování v chladírenském skladu třetí stranou. Toto ustanovení neomezuje možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně dohodnutých podmínek, pokud si spotřebitel objedná služby nebo zboží na základě individuální nabídky poskytovatele prostřednictvím příslušného formuláře, telefonicky nebo e-mailem.

2.2.  Veškeré nabídky služeb a zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu na tyto služby a zboží.

2.3.  Pro objednání služeb vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednané služby a místo pobytu zemřelé osoby, přičemž cena platí pouze pro území hlavního města Prahy nebo okresů Praha západ a Praha východ, a pokud se zemřelá osoba nachází jinde, bude cena navýšena v rámci akceptace
 2. údaje o zemřelé osobě, včetně hmotnosti a výšky zemřelé osoby, s tím, že cena bude zvýšena, pokud hmotnost přesáhne 95 kg nebo výška přesáhne 190 cm. Zákazník souhlasí se zvýšením ceny podle ceníku dodavatele.
 3. individuální potřeby spotřebitele s ohledem na nabídku příslušného dodavatele.
 4. způsob úhrady ceny za objednané služby, údaje o převzetí předmětu smlouvy.
 5. informace o nákladech spojených s poskytováním služeb (dále společně jen "objednávka").
 6. informace o zákazníkovi - spotřebiteli

2.4.   Pro objednání zboží musí spotřebitel vyplnit objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. zboží, které má být objednáno, jeho číselné označení a počet kusů (spotřebitel "vloží" objednané zboží do elektronického nákupního košíku ve webovém rozhraní obchodu)
 2. způsob úhrady ceny objednaného zboží.
 3. informace o způsobu vyzvednutí nebo dodání zboží nebo o místě, datu a čase dodání zboží, včetně. Telefonní kontakt
 4. informace o poplatcích spojených s dodáním zboží (dále společně jen "objednávka").
 5. informace o zemřelé osobě, pokud jsou vyžadovány.
 6. informace o zákazníkovi/spotřebiteli

2.5.   Před odesláním objednávky dodavateli je spotřebiteli poskytnuta možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky uvedl, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjistit a opravit chyby při uvádění údajů v objednávce. Spotřebitel odešle objednávku dodavateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Bezprostředně po přijetí objednávky dodavatel potvrdí spotřebiteli přijetí objednávky e-mailem na e-mailovou adresu spotřebitele uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen: e-mailová adresa spotřebitele).

2.6.   Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na typu objednávky (specifických požadavcích) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, telefonicky nebo prostřednictvím SMS na číslo pobočky, která objednávku zpracovává v souladu s formulářem).

2.7.   Pokud si spotřebitel přeje nadstandardní službu, např. úpravu na míru zemřelému nad rámec standardu, je povinen tuto skutečnost uvést již v objednávkovém formuláři.

2.8.   Smluvní vztah mezi dodavatelem a spotřebitelem vzniká potvrzením přijetí objednávky a následnou akceptací dodavatelem nebo akceptací zvýšení ceny z objektivních důvodů (vyšší rozměry těla zemřelého, stav nebo náklady pro třetí osoby (chlazení)) spotřebitelem nebo potvrzením upravené objednávky. Přijetí objednávky zasílá dodavatel vždy e-mailem na e-mailovou adresu odesílatele, potvrzení může být zasláno také formou zkrácené potvrzovací SMS na telefon zákazníka. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytování objednaných služeb a dodávka objednaného zboží podléhajícího rychlé zkáze (zejména květin) nebo úprava objednaného zboží podle jeho přání bude zahájena před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, čímž není dotčeno právo spotřebitele odstoupit od smlouvy o poskytování služeb a dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

2.9. Zvláštní ustanovení pro objednávání květin.

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že dodané květiny nebo květinářské produkty se mohou mírně lišit od produktů vyobrazených na internetových stránkách dodavatele a že dodavatel je oprávněn v případě objednávky květin vrátit peníze místo objednaných květin a květinářských produktů. Dodavatel však vynaloží veškeré úsilí, aby dodané Zboží bylo co nejpodobnější vyobrazenému Zboží. Nahrazení se provede zbožím stejného nebo podobného vzhledu, stejného druhu, stejného množství a stejné nebo lepší kvality. V případě výměny zboží ve větším rozsahu (více než 35 %) je dodavatel povinen informovat spotřebitele o této změně před dodáním zásilky. Pokud spotřebitel se změnou objemu nesouhlasí, bude mu vrácena zaplacená cena. K vrácení peněz dochází velmi zřídka; může k němu dojít například v případě objednávky, která má být doručena ve velmi krátké době po podání objednávky, nebo z důvodu problémů s dopravou ze zahraničí. Pokud si spotřebitel přeje změnit nebo zrušit již učiněnou objednávku, musí neprodleně kontaktovat dodavatele na telefonním čísle 777 200 792 nebo 602 200 700, aby mohla být změna nebo zrušení objednávky provedena po vzájemné dohodě nejpozději 48 hodin před dodáním objednaných květin, v takovém případě zašleme potvrzení SMS zprávou nebo e-mailem v souladu s komunikačními možnostmi zákazníka uvedenými v objednávce.
 2. den, který má být v objednávce zvolen jako datum dodání, nesmí být dříve než dva dny po dni objednávky, tj. 3. prosince. Pokud je jako den doručení zvolen den následující po dni, kdy byla objednávka podána, nebo den následující dva dny po dni, kdy byla objednávka podána, považuje se objednávka za expresní.
 3. v případě expresní objednávky dodavatel kontaktuje kupujícího, aby ho informoval, zda je schopen takovou expresní objednávku dodat. Pokud dodavatel oznámí kupujícímu, že není schopen dodat spěšnou objednávku, má se za to, že dohoda stran nebyla uzavřena, pokud kupující trvá na dodání zboží jako na spěšné objednávce.

2.10.  Spotřebitel bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít smlouvu, zejména s osobami, které dříve podstatně porušily smlouvu (včetně všeobecných obchodních podmínek).

2.11.  Spotřebitel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady, které spotřebiteli vzniknou při použití komunikačních technologií na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefon), nese spotřebitel.

3. Ochrana údajů spotřebitelů - Uživatelský účet

3.1.   Veškeré prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Podmínkou uzavření smlouvy je, že spotřebitel získá přístup do svého uživatelského rozhraní zadáním registračních údajů. Spotřebitel může ze svého uživatelského rozhraní objednávat služby a zboží nebo kontaktovat dodavatele a vyjádřit individuální přání (dále jen "uživatelský účet").

3.3.   Při registraci na webových stránkách a objednávání služeb nebo zboží je spotřebitel povinen uvádět všechny informace správně a pravdivě. Spotřebitel je povinen aktualizovat informace uvedené ve svém uživatelském účtu, pokud se změní. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání služeb považuje poskytovatel za správné. V případě, že adresa spotřebitele není platnou adresou podle jednotného registru, vyhrazuje si zákazník právo vyřadit objednávku z evidence.

3.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat důvěrnost informací potřebných pro přístup ke svému uživatelskému účtu a bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti spotřebitelem.

3.5.    Spotřebitel není oprávněn umožnit třetím osobám používat uživatelský účet.

3.6.    Dodavatel může uživatelský účet smazat, zejména pokud spotřebitel svůj uživatelský účet nepoužívá déle než jeden rok nebo pokud spotřebitel porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek). Uchovávání údajů spotřebitele trvá tak dlouho, dokud platné právní předpisy nestanoví uchovávání dokumentů pro účetnictví poskytovatele; po uplynutí doby likvidace budou údaje vymazány.

4. Ceny služeb/zboží a platební podmínky

4.1   Cena za pohřební službu je smluvně stanovena na základě objednávky uvedené ve webovém rozhraní obchodu a je platná pouze při současném splnění všech následujících podmínek:

 1. objednávka služeb se zadává prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
 2. oděv zemřelého dodá spotřebitel dodavateli nejpozději následující pracovní den po objednání pohřbu; v opačném případě spotřebitel souhlasí s oblečením těla zemřelého do rubášů a s účtováním této ceny. Následně nelze akceptovat stávající oděv.
 3. k úmrtí zemřelého došlo na území hlavního města Prahy nebo v okresech Praha západ a Praha východ.
 4. zemřelého se nachází na území hlavního města Prahy nebo v okresech Praha západ a Praha východ.
 5. pohřební služba je osoba oprávněná v souladu s § 113-114 občanského zákoníku zařizovat záležitosti spojené s pohřbením zemřelého.
 6. objednatel bere na vědomí, že pokud si někdo objednal pohřební služby u vypravitele pohřbu před ním nebo pokud se dodatečně ukáže, že není oprávněn záležitosti spojené s pohřbem vyřizovat, pohřeb nelze vypravit, ale objednatel je povinen uhradit náklady vzniklé zhotoviteli, cenu již dodaného zboží nebo již sjednaných/poskytnutých služeb, nejméně však částku odpovídající 30 % ceny objednávky.

4.2.   V případě nesplnění všech podmínek uvedených v bodě 1.2. těchto obchodních podmínek nebo individuálních požadavků spotřebitele na poskytované služby předloží dodavatel spotřebiteli telefonicky nebo e-mailem nabídku služeb, která bude obsahovat i cenu za služby. Úplný ceník všech činností dodavatele je k dispozici k nahlédnutí ve všech provozovnách dodavatele. Objednávka se podává v souladu s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím zvláštního objednávkového formuláře na webovém rozhraní, přičemž spotřebitel odkazuje na nabídku dodavatele prostřednictvím "čísla nabídky/objednávky" a vyplněním objednávky vyjadřuje svůj zájem o odběr individuálně sjednaných služeb a souhlas s jejich cenou, případně tento souhlas vyjadřuje telefonicky a potvrzuje jej elektronicky nebo podpisem objednávky.

4.3.   K dodatečnému navýšení sjednané ceny po akceptaci objednávky může dojít v případě zjištění nesprávných či neúplných údajů spotřebitele o vzdálenosti místa převzetí těla, jeho rozměrů a váhy, zjištění prodloužení potřebné doby chlazení těla nad 10 dní, ev. jiných nepředpokládaných okolností navyšujících cenu služeb, či zboží z důvodů nikoli na straně dodavatele, zejména okolností zásahu vyšší moci, nebo zejména v případě prodlení ze strany spotřebitele. Dodatečné navýšení ceny bude objednatelem uhrazeno na základě faktury dodavatele do dalšího pracovního dne.

4.4.   Cena za doručení je orientační pro území hlavního města Prahy a může se lišit v závislosti na hmotnosti a objemu objednaného zboží, vzdálenosti místa doručení nebo expresní objednávky.

4.5.   Cenu služeb a veškeré náklady spojené s poskytováním služeb podle smlouvy o poskytování pohřebních služeb / cenu zboží může spotřebitel poskytovateli uhradit následujícími způsoby:

 1. v hotovosti při osobním jednání v jedné z poboček dodavatele na adrese www.krematorium.cz.
 2. bezhotovostně převodem na účet dodavatele uvedený na potvrzení objednávky s uvedeným variabilním symbolem.

4.6.   Cena za pohřební služby nebo dodávku zboží musí být uhrazena v plné výši nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky, pokud zhotovitel neurčil pozdější termín. Dodavatel není povinen, ale je oprávněn zahájit plnění před zaplacením.

4.7.   V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen při úhradě ceny za služby nebo zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.8.    Slevy z ceny zboží nebo služeb poskytovaných dodavatelem spotřebiteli nelze kombinovat.

5. Storno poplatek

5.1.  Pokud spotřebitel po objednání pohřebních služeb požádá o změnu sjednaných a objednaných služeb nebo projeví zájem o smírné ukončení smlouvy nebo odstoupí od smlouvy bez právního důvodu nebo v rozporu s těmito VOP, je zhotovitel oprávněn účtovat náhradu vynaložených nákladů a navíc zvláštní poplatek takto:

 • V případě, že se pohřeb (kremace, pohřbení do hrobu) nebo pomník/doprava uskuteční v době delší než 48 hodin před datem, je storno poplatek stanoven na 50 % celkové ceny včetně DPH za každou jednotlivou službu nebo položku.
 • V době kratší než 48 hodin před datem pohřbu (kremace, pohřbení do hrobu) nebo pomníku/doručení bude storno poplatek za každou jednotlivou službu nebo zboží stanoven na 80 % její celkové ceny včetně DPH.

6. odstoupení od smlouvy


6.1.   Pokud spotřebitel nezaplatí alespoň 50 % přijaté ceny v den následující po potvrzení objednávky nebo zbytek do 100 % do 24 hodin před tím, než dodavatel začne poskytovat objednanou službu, je dodavatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Jakoukoli zálohu vrátí dodavatel spotřebiteli platbou na bankovní účet použité kreditní karty spotřebitele nebo bankovním převodem do 15 pracovních dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že služba v tomto případě nebude poskytnuta. Dodavatel je oprávněn odečíst si od vrácené zálohy náklady spojené se zahájením realizace zakázky, minimálně však administrativní poplatek za vyřízení zakázky ve výši 5 000 Kč.

6.2.   Spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 zákona č. Podle § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), je vyloučeno odstoupení mimo jiné od smlouvy o poskytování služeb, jestliže s plněním těchto služeb bylo započato se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí služby, a dále od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo zboží, které z hygienických důvodů nelze vrátit po vyjmutí z obalu.

6.3.   V opačném případě nebo v jiném případě, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů v souladu s ustanoveními článku 1829 a následujících občanského zákoníku.

6.4.   V případě odstoupení od smlouvy v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, bod VI.3, se část smlouvy týkající se vráceného zboží od počátku ruší. Zboží musí být dodavateli vráceno nepoškozené, nenošené a pokud možno v původním obalu.

6.5.   Dodavatel se zavazuje neprodleně po obdržení vráceného zboží provést jeho kontrolu, zejména zjistit, zda vrácené zboží není poškozené, opotřebované nebo částečně použité.

6.6.   V případě odstoupení od smlouvy podle článku VI.3 Všeobecných obchodních podmínek vrátí dodavatel spotřebiteli všechny peněžní prostředky přijaté na základě smlouvy (včetně nákladů na dodání zboží) stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Pokud s tím spotřebitel výslovně souhlasí, je dodavatel oprávněn vrátit přijaté peněžní prostředky jiným způsobem.

6.7.   Spotřebitel bere na vědomí, že pokud je zboží vrácené spotřebitelem poškozené, opotřebované nebo částečně spotřebované, má dodavatel právo na náhradu škody způsobené dodavatelem. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na úhradu škody proti pohledávce spotřebitele na náhradu škody.

6.8.   V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží, včetně případných zvýšených nákladů, pokud zboží nelze vrátit běžnou poštou. Dále bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je povinen uhradit poměrnou část ceny, pokud již bylo započato s poskytováním služeb. Toto ustanovení se nevztahuje na smlouvy o poskytování služeb, které nelze zrušit podle § 1837 písm. a) občanského zákoníku - viz bod 2 tohoto článku výše.

7. Odpovědnost za vady, záruka

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 a násl. občanského zákoníku).

7.2.   Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že dodané služby a zboží jsou v souladu se smlouvou, zejména že jsou bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že poskytnuté služby byly provedeny v souladu se smlouvou a že prodané zboží má jakost a výkon požadovaný smlouvou, popsaný dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem nebo očekávaný na základě jimi poskytnutých informací nebo případně jakost a výkon obvyklý pro zboží tohoto druhu, že splňuje požadavky právních předpisů, že je ve správném množství, míře nebo hmotnosti a že se hodí k účelu, který dodavatel pro použití zboží uvedl nebo ke kterému se zboží obvykle používá.

7.3.   Není-li zboží při převzetí spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "porušení kupní smlouvy"), má spotřebitel právo požadovat, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranil vadu, aby obdržel plnění, které je v souladu s kupní smlouvou, a aby zboží uvedl do souladu s kupní smlouvou, a to podle volby spotřebitele výměnou nebo opravou; není-li to možné, může spotřebitel požadovat přiměřené snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud spotřebitel o nesouladu věděl před převzetím zboží nebo pokud nesoulad sám způsobil. Nesoulad, který se projeví do šesti (6) měsíců od data převzetí zboží a poskytnutí služeb, se považuje za existující v okamžiku převzetí a poskytnutí služeb, pokud tomu nebrání povaha zboží nebo pokud se neprokáže opak. Dodání květin - květinových vazeb vyšší nebo rovnocenné kvality a ceny, lišících se druhem nebo barvou, protože objednané květiny/rostliny nebylo možné obstarat - na trhu se nepovažuje za rozpor se smlouvou.

8. Stížnosti


8.1.   Reklamace zboží - práva spotřebitele z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně odpovědnosti dodavatele ze záruky, musí spotřebitel uplatnit na adrese provozovny dodavatele nebo elektronicky na adrese: reditelstvi@elpis.cz. Zboží, které je předmětem reklamace, musí být předloženo dodavateli k posouzení.

8.2.   Pokud se nejedná o zboží podléhající rychlé zkáze nebo použité zboží, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako porušení smlouvy po převzetí zboží v záruční době (záruka). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Záruka na výrobek vyrobený na zakázku dle objednávky je 6 měsíců a v případě opravy nebo úpravy zboží je záruka 3 měsíce.

8.3.    Zvláštní ustanovení pro produkty z pěstovaných květin. Řezané květiny jsou dodávány vždy čerstvé a zabalené. Doručovatel při doručení spotřebitele rád informuje, jak o ně nejlépe pečovat, aby zůstaly co nejdéle čerstvé. V případě reklamace budou všechny květiny z výrobního závodu dodavatele před odesláním vyfotografovány. Pokud jsou květiny při doručení poškozeny, spotřebitel bude neprodleně informován a musí uplatnit reklamaci na telefonním čísle 602 200 700 nebo 777 200 792 a zaslat fotografii poškozených květin prostřednictvím telefonní aplikace nebo e-mailu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8.4.   Pohledávky za pohřební služby, včetně zajištění rakve, jakož i za nakládání s lidskými ostatky zemřelého v souvislosti s pohřebním obřadem a pohřbem, se kromě obecných ex- lací v souladu s ujednáními ve smlouvě o pohřebních službách předávají zejména neprodleně vypraviteli obřadu nebo osobě, která za dodavatele obřad při obřadu provádí, nejlépe však před obřadem nebo bezprostředně po obřadu/pohřbu ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 256/2001 Sb. V případě pohřebních služeb (v případě pohřbení do hrobu nebo hrobky; v případě zpopelnění lidských ostatků do doby zpopelnění (tj. kremace) v krematoriu; je v zájmu spotřebitele sjednána kratší lhůta, aby reklamace mohla být de facto posouzena a vyřízena v zájmu spotřebitele, je dle zákona č. 256/2001 Sb. převedena.

8.5.    Vyřizování stížností. Dodavatel posoudí a rozhodne o oprávněnosti reklamace (tvrzení o vadách) do 30 dnů ode dne přijetí nebo podání reklamace. Dodavatel je ze zákona povinen bezodkladně a bezplatně odstranit právně odstranitelné a prokazatelné vady, včetně chybějících služeb, ve vztahu ke smluvně sjednaným službám. V případě vad, které nelze odstranit, má klient nárok na přiměřenou slevu z ceny oprávněně reklamovaných služeb a zboží. Zhotovitel podá objednateli do 30 dnů od obdržení reklamace zprávu o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tj. zda byla uznána, a to i částečně, nebo zamítnuta).

9. Další práva a povinnosti smluvních stran


9.1.   Spotřebitel se zavazuje, že si po podání objednávky neobjedná další pohřební službu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit storno poplatek podle článku 5.1.

9.2.   Spotřebitel nabývá vlastnictví k dodanému předmětu smlouvy - zboží - okamžikem převzetí.

9.3.   Spotřebitel bere na vědomí, že software a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že neučiní nic, co by jemu nebo třetí osobě umožnilo zasahovat do softwaru nebo jiných součástí webového rozhraní obchodu nebo je neoprávněně používat.

9.4.   Při používání webového rozhraní obchodu není spotřebitel oprávněn používat mechanismy, software nebo jiné postupy, které by mohly narušit fungování webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu lze používat pouze v rozsahu, který nezasahuje do práv ostatních zákazníků dodavatele a je slučitelný s jeho účelem.

9.5.   Situace neupravené Smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. Pokud Smlouvu uzavírá konečný spotřebitel, použije se rovněž zákon č. 256/2001 Sb. o ochraně spotřebitele,

9.6.   Spotřebitel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetí strany do webových stránek nebo v důsledku nesprávného používání webových stránek.

10. Ochrana údajů a zasílání obchodních sdělení


10.1.  Ochrana osobních údajů spotřebitelů, kteří jsou fyzickými osobami, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.   Spotřebitel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a (dále společně jen "osobní údaje"), vztah k zemřelé osobě.

10.3   Spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem za účelem výkonu práv a povinností podle Smlouvy.

10.4   Spotřebitel bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při zadávání objednávky prostřednictvím webového rozhraní Obchodu) a že je povinen neprodleně informovat Dodavatele o jakékoli změně svých osobních údajů.

10.5   Podrobná úprava ochrany osobních údajů dodavatelem je obsažena v samostatném dokumentu dostupném na www https://www.krematorium.cz / https://www.e-pohreb.cz / https://www.e-kvetina.cz.

10.6.   dodavatel může pověřit zpracováním osobních údajů spotřebitele třetí osobu, která je zároveň zpracovatelem údajů podle zákona. Kromě pohřebních ústavů nebude poskytovatel osobní údaje sdělovat třetím osobám bez předchozího souhlasu spotřebitele. K provedení služby v souladu s těmito podmínkami je nutné pracovat s osobními údaji, které musí být vždy sděleny osobám sjednávajícím pohřeb, a zákazník odesláním objednávky potvrzuje svůj informovaný souhlas s použitím poskytnutých údajů pro účely uvedené v těchto podmínkách.

10.7   Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.8    Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl informován o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Spotřebitel prohlašuje, že byl informován o tom, že může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vůči dodavateli zasláním písemného oznámení na adresu dodavatele a že se seznámil s podrobnou úpravou ochrany osobních údajů uvedenou v bodě 5 tohoto článku.

10.9    Pokud se spotřebitel domnívá, že dodavatel nebo zpracovatel zpracovává jeho osobní údaje způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může se obrátit na:

 1. 1požádat dodavatele nebo zpracovatele o vysvětlení a opravu údajů.
 2. zvázat dodavatele nebo zpracovatele, aby uložené údaje vymazal až po uplynutí zákonem stanovené doby uchovávání.

10.10   Požádá-li spotřebitel o informace o zpracování svých osobních údajů, je dodavatel povinen tyto informace spotřebiteli poskytnout. Za poskytnutí informací podle předchozí věty je dodavatel oprávněn účtovat přiměřenou úhradu, která nesmí přesáhnout náklady nezbytné na poskytnutí informací.

10.11   Spotřebitel souhlasí se zasíláním informací o zboží, službách nebo podnikání dodavatele na jeho elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele nebo jeho smluvních partnerů na jeho elektronickou adresu.

11. Dodávka


11.1   Není-li v těchto Všeobecných podmínkách uvedeno jinak, veškerá korespondence týkající se Smlouvy musí být druhé straně doručena písemně, a to buď e-mailem, osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty (podle volby odesílatele). Doručení spotřebiteli se provádí na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu spotřebitele.

11.2   Zpráva se doručí:

 1. v případě doručení e-mailem v okamžiku přijetí na server příchozí pošty; neporušenost zpráv zaslaných e-mailem může být zaručena certifikátem, v případě doručení SMS potvrzením o odeslání SMS na telefonní číslo uvedené spotřebitelem.
 2. v případě osobního doručení nebo doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb převzetím zásilky příjemcem,
 3. v případě osobního doručení nebo doručení poskytovatelem poštovních služeb také odmítnutím převzetí zásilky, pokud adresát (nebo osoba oprávněná převzít zásilku jeho jménem) odmítne zásilku převzít.
 4. v případě dodání poskytovatelem poštovních služeb po uplynutí lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, pokud je zásilka uložena u poskytovatele poštovních služeb, a to i v případě, že adresát nebyl o uložení informován.

12. závěrečná ustanovení


12.1   Pokud vztah související s užíváním Webových stránek nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, Smluvní strany se dohodly, že se vztah řídí českým právem a místní příslušnost se určuje podle sídla Poskytovatele. Tím nejsou dotčena práva, která spotřebiteli náleží podle obecně závazných právních předpisů.

12.2   Pokud je nebo se stane některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením, které se co nejvíce blíží smyslu neplatného ustanovení. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Změny smlouvy nebo smluvních podmínek musí být provedeny písemně.

12.3   Smlouva včetně obchodních podmínek bude dodavatelem archivována v elektronické podobě a nebude přístupná.

12.4    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR): Obecná povinnost poskytovat informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ve smyslu a v souladu s ustanoveními § 14 a § 20d až § 20za zákona č. 364/1992 Sb., 89/2012 Sb. ), pohřební služba informuje spotřebitele, že v případě spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy (resp. způsobu vyřízení reklamace - zamítnutí reklamace), který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu orgánu určenému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, České obchodní inspekci. Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.coi.cz.

12.5    Reklamační řád, vzor pro odstoupení od smlouvy, je k dispozici na adrese https://www.krematorium.cz / https://www.e-pohreb.cz / https://www.e-kvetina.cz.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2022.                 
 

Nahoru