Ochrana osobních údajů a informační povinnost

Zásady ochrany osobních údajů Pohřebního ústavu, společnosti ELPIS s.r.o.

1. Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:
ELPIS s.r.o., se sídlem Krystalová 470/7, Praha 9, 196 00 kontaktní e-mail: dispecink@elpis.cz. (společně dále též „ELPIS“), dbá na ochranu osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných při uzavření Smlouvy o poskytování pohřebních služeb nebo jiné smlouvy.
2. Prohlášení
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: – budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, – plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, – umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
3. Zpracovávané údaje
Osobními údaji, které ELPIS zpracovává, mohou být zejména: 1. jméno a příjmení; 2. adresa bydliště; 3. rodné číslo; 4. telefonní číslo; 5. emailová adresa; 6. příbuzenský vztah k zesnulé osobě.
Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Více informací o využití cookies naleznete v Informaci o využití cookies na tomto odkazu: https://www.krematorium.cz/cookies
4. Komu mohou být předávány zpracovávané osobní údaje? Osobní údaje mohou být vedle smluvně pověřených zpracovatelů námi poskytovány také v rámci plnění smlouvy přímým dodavatelům nebo subdodavatelům jednotlivých služeb; nebo v rámci plnění smlouvy příslušným úřadům, vč. předání příslušných dokladů; státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem nebo pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce.
5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Vaše osobní údaje zpracovává ELPIS, přičemž přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci ELPIS pověření zpracováním osobních údajů, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, s nimiž se při své pracovní činnosti pro ELPIS seznámí. Zpracování je prováděno v listinné i elektronické podobě v našich provozovnách, příp. u zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím IT aplikací nebo manuálním způsobem u
osobních údajů v listinné podobě za dodržování bezpečnostních zásad pro správu a zpracovávání osobních údajů. Za tímto účelem přijímáme opatření, aby bylo zabráněno neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
6. Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, které plynou ze smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných právních předpisů, Po ukončení smlouvy můžeme vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů ELPIS, a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění našich nebo vašich práv v případném soudním či jiném řízení.
7. Při zpracovávání osobních údajů může klient v souladu s GDPR uplatnit u nás tato svá práva:
a) právo na informace o zpracování osobních údajů,
b) právo na přístup k osobním údajům a informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, o zdroji osobních údajů,
c) právo na opravu neaktuálních či nepřesných údajů,
d) právo na výmaz (právo být zapomenut),
e) právo na omezení zpracování,
f) právo na přenositelnost svých osobních údajů k jinému správci.
g) Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů.
Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese dispecink@elpis.cz . Stížnost ve smyslu písmene g) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz .
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25. 5. 2018.

Informační povinnost

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato
INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.“
Dle zákona o evidenci tržeb informujeme: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu.

Foto,video

Všechny naše fotografie jsou licenčně převzaty z novinářského webu Asociace Soukromých pohřebních služeb v ČR a z databáze novinářské licence 55281. Fotografie a videa byly pořízeny za účelem novinářského zpravodajství. Některé fotografie jsou zakoupeny z fotobank.

Facebook Instagram
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace